کالکشن فیلم های هابیت

مجموعه فیلم های هابیت، ادامه ای بر مجموعه فیلم های ارباب حلقه ها می باشد که ماجرای قبل از آن را روایت می کند.